Aviso legal

Información do Titular

 • Denominación Social: Fundación Abrente
 • Nome Comercial: ENKI
 • CIF: G70397849
 • Enderezo: C/ Novoa Santos nº 36 bajo, 15006 A Coruña
 • Teléfono: 881243819
 • Email: info@enkiproyecto.com

Condicións de uso

ENKI, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a tódolos usuarios do sitio web respecto ás condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí incluídas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

O usuario comprométese a facer un uso apropiado dos contidos e servizos que se ofrecen no sitio web, e con carácter informativo pero non limitativo, a non empregalos para:

 • Incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á orde pública.
 • Difundir contidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos.
 • Provocar danos físicos ou lóxicos no sitio web, o dos seus provedores, ou de terceiras persoas.
 • Tentar acceder e no seu caso, manipular, contas de correo ou zonas de administración sen autorización expresa.

Queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, de forma total ou parcial, dos contidos deste sitio web, sen autorización expresa do titular.

O titular se reserva o dereito a modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose abondo coa publicación no sitio web do titular.

As condicións de uso do sitio, así como o contido deste aviso legal, ríxense conforme á lexislación española. O usuario se somete á resolución de calquera litixio ante os Xulgados e Tribunais de A Coruña.

Tratamento de datos de carácter persoal

ENKI cumpre coas directrices da Directiva 2000/31/CE e o Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679.

 • Os datos que nos facilita son tratados e incorporados a un tratamento coa finalidade de atender os servicios solicitados por vostede, así como poder proceder á facturación dos mesmos.
 • Os datos son tratados baixo a base legal de dar cumprimento á prestación de servizos solicitada pola súa parte.
 • Os seus datos serán conservados mentres se manteña vixente a relación contractual polo menos durante 5 anos de acordo coas normas tributarias.
 • Os seus datos non serán comunicados a terceiros fóra dos supostos legalmente previstos.
 • Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais e polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Tamén pode portar os seus datos a outro Responsable, opoñerse a todo ou parte do tratamento e limitar o uso dos seus datos persoais. No caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos.
 • O usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación a través de correo electrónico na dirección info@enkiproyecto.com.

Limitacións de responsabilidade

 • O titular non se fai responsable do contido dos sitios correspondentes ás ligazóns externas incluidas no sitio web.
 • O titular non se fai responsable ante a posible caída do servidor, virus, ou calquera tipo de malfuncionamento do sitio por causas alleas ao titular.
 • O titular non se fai responsable do uso fraudulento que poidan facer terceiras persoas dos contidos ou elementos tecnolóxicos dispostos no sitio web.

Propiedade Intelectual e Industrial

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas, logotipos, arquivos de audio e vídeo, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos, atópase protexida polas leis sobre propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.

Autorización y Consentimiento menores

De conformidad con la Ley 1/1982 de 5 de Mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal:

La persona que realiza el pago de esta inscripción, en calidad de padre / madre / tutor:

Presta su consentimiento para que la Fundación Abrente en el desarrollo del evento, pueda, a través de cualquier medio y/o soporte, captar, reproducir y/o difundir públicamente sus imágenes, pudiendo a su vez cederlas a cualquier entidad que colabore con ella en la organización de dicho evento.

Asimismo, presta su consentimiento para que la Fundación Abrente (en adelante, PROYECTOENKI) trate automatizadamente o no los datos personales recogidos en el presente documento, así como los recogidos en el formulario web de inscripción al evento, que se incorporarán a un fichero titularidad de PROYECTOENKI para la prestación de los servicios relacionados con las actividades y organización del evento. El Autorizante también presta su consentimiento para que sus datos puedan ser cedidos por PROYECTOENKI a sociedades, fundaciones e instituciones con las que ésta tenga establecidos acuerdos de colaboración y/o patrocinio. A los efectos previstos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, el Autorizante se da por notificado de tales cesiones.

La presente Autorización y Consentimiento, cumplimenta la Política de Protección de Datos de Carácter Personal y las Condiciones Generales del sitio web www.enkiproyecto.com, en ambos casos públicas y permanentemente accesibles en el sitio web www.enkiproyecto.com

En virtud de lo anterior, el Autorizante ha leído y acepta las Condiciones Generales y la Política de Protección de Datos de Carácter Personal.

El autorizante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a la Fundación Abrente – Proyecto Enki, en la siguiente dirección: Calle Novoa Santos nº: 36, 15006 – A Coruña; o bien, enviando un correo electrónico a info@proyectoenki.com. En todo caso deberá acompañarse de una copia del documento oficial que acredite la identidad del Autorizante.